☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2021 ROK

 

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura spisowego do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 9/2021  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 10/2021  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 1.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, a uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim prowadzonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie dnia wolnych od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy.

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 1.

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego dz. Nr 146/11.

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:" Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej nr 4 w Górowie Iławeckim" dz. nr 76, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zrządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2021 roku.

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:"Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckie na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego ośrodka kultury " dz. nr 12,17/89, 17/134, 52/1 obręb 0003 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna 280102_1".

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 września 2021 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2022 rok.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2020 ROK

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniających do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rol szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie dni wolnych od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy.

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 14/3.

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kuśmierczyk, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień mianowanego.

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego Regulamin pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2020 rok w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do prowadzenia postępowań, o których mowa w art.411 ust.10 r ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania  w tych sprawach zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2021.

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego dz. Nr 146/11.

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 58/2020 Górowo Iławeckie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2019 ROK

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 4/4.

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie służebnością przesyłu.

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach, przekazania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim z 2018 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2019 roku. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 26/20119 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 roku.

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych.

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Dagmary Perzanowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Stelmach, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miast Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza dz.Nr 251/10.

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza dz. Nr 251/11.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki miejskiej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Przemysłowej.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzanie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 roku.

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2020 roku.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p. n. "Remont i przebudowa budynku ratusza w ramach rewitalizacji przestrzeni społecznej Starego Miasta w Górowie Iławeckim, Pl. Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, dz. nr 215, 216, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1".

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zrządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzanie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2020.

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wchodzących w skład nieruchomości "mieszanych" z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 roku".

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta w okulary korygujące do pracy przy monitorach ekranowych.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sienkiewicz
(2019-06-07 10:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sienkiewicz
(2021-09-08 09:10:58)
 
 
liczba odwiedzin: 2554658

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X