☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

INFORMACJA DOT. KONKURSU „GRANTY PPGR”

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło pozytywną zgodę na przesunięcie terminu złożenia przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie ostatecznego wniosku o dofinansowanie.

W związku z tym przedłużamy termin na złożenie brakującej dokumentacji wskazaną w poprzednich komunikatach przez osoby które jeszcze jej nie dostarczyły do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 15.00

 

WAŻNE INFORMACJE

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z ponowną zmianą nowych wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty:

  • dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Są to dokumenty takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu i inne;
  • dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dostarczone wcześniej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni;
  • w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne, niż Gmina Miejska Górowo Iławeckie należy złożyć:

*zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania);

*zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w 2020 i 2021 w roku), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej (o ile nie była to szkoła prowadzona przez organ prowadzący jakim jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie), do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym;

  • dokumentacji potwierdzającej miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są m.in. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania czy „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją. Dokumentami tymi nie są np.: dostarczone już świadectwo pracy, angaże, zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, gdyż nie widnieje w nich miejsce zamieszkania.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, gdyż brak któregokolwiek z nich spowoduje negatywną weryfikację oświadczenia.

                                                                                  

                                                                                               Jacek Przemysław Kostka

                                                                                       Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie