Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Górowo Iławeckie
 
http://cu.warmia.mazury.pl

ePUAP

http://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP

/UMgorowo/SkrytkaESPRegulamin uzytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.pdf

 

Poniżej znajdują się karty usług oraz linki do elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd Miasta Górowo Iławeckie poprzez portal ePUAP

UWAGA!!!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji uruchomiło nowe e-usługi na platformie ePUAP:

-wniosek o wydanie dowodu osobistego;

-zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

-wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.

 

 

Lp. Nazwa usługi Karta usługi link do usługi na portalu ePUAP
1 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców Obsługa wniosków o wpisanie do spisu wyborców.pdf
2 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Udostępnienie informacji publicznej.pdf
3 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  Wniosek o udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
4 Informacja  w sprawie podatku od nieruchomości  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
5 Informacja w sprawie podatku leśnego  Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf
6 Informacja w sprawie podatku rolneg Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf
7 Deklaracja na podatek od nieruchomości Obsługa deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
8 Deklaracja na podatek leśny  Obsługa deklaracji na podatek leśny.pdf
9 Deklaracja DR-1 na podatek rolny Obsługa deklaracji na podatek rolny.pdf
10 Deklaracja na podatek od środków transportowych  Deklaracja na podatek od środków transportu.pdf
11 Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku Nadanie numeru porządokwego budynku.pdf
12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Obsługa wniosków o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego.pdf
13 Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  Obsługa wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
14 Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Obsługa wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
15 Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające zaległości  Wydawanie zaświadczen o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzających stan zaległości.pdf
16 Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów.pdf
17 Licencja na przewóz osób taksówką  Wydanie licencji na przewóz osób taksówka osobową.pdf
18 Zaświadczenia o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Obsługa wniosków o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.pdf
19 Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego  Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego.pdf
20 Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.pdf
21
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym  
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf
22 Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym   Objecie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.pdf
23 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
24 Wniosek o wydanie dowodu osobistego  
25 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  
26 Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego  

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-114/13-00

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciosek Łukasz
(2011-08-10 11:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-08-28 15:04:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki