Uchwały Rady Miasta

 


Uchwały Rady Miasta Kadencja 2

Uchwała Nr LVIII/289/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVI/51/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr LVIII/288/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LVII/287/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim", realizowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Powiatu Bartoszyckiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2015)

Uchwała Nr LVII/286/2014 Rady MIasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na uchwałę Nr LVI/274/2014 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr LVII/285/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LVII/284/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy rzece Młynówce na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr LVII/283/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr LVII/282/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr LVII/281/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Olsztyńskiej na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr LVII/280/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LVII/279/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2014 - 2025

Uchwała Nr LVII/278/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LVII/277/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r,  w sprawie zwolnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr LVII/276/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Górowo Iławeckie na lata 2014-2017

Uchwała Nr LVI/275/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LVI/274/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki n ad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LVI/273/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LV/272/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2013 rok

Uchwała Nr LV/271/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2013 rok

Uchwała Nr LV/270/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XVI/51/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr LV/269/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LV/268/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała Nr LV/267/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Uchwała Nr LV/266/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 czerwca 20914 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

Uchwała Nr LV/265/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Górowo Iławeckie za okres 2013

Uchwała Nr LIV/264/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LIII/263/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr LIII/262/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Krasickiego na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr LIII/261/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

Uchwała Nr LIII/260/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

Uchwała Nr LIII/259/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr LII/258/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Uchwała Nr LII/257/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie zmiany uchwały nr XI/29/11 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnnej dla realizacji projektu pn.: " System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Uchwała Nr LII/256/2014 Rady Miasta Górowo Iławecke w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr LII/255/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr LI/254/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LI/253/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian do uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Nr L/252/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Miasto Górowo Iławeckie projektu "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr L/251/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Nadbrzeżnej i Nowowiejskiego na okres 10 lat

Uchwała Nr L/250/2014 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Olsztyńskiej na okres 10 lat

Uchwała Nr L/249/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr L/248/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr L/247/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr L/246/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr L/245/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie na lata 2014-2016

Uchwała Nr L/244/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr L/243/2014 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na rok 2014

Uchwała Nr XLIX/242/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XLIX/241/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XLIX/240/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XLVIII/239/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII/238/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2014-2025

Uchwała Nr XLVIII/237/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2014 rok

Uchwała Nr XLVIII/236/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2014 rok

Uchwała Nr XLVII/235/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia miasta Górowo Iławeckie do międzynarodowego zrzeszenia Cittaslow

Uchwała Nr XLVII/234/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/233/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/232/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego

Uchwała Nr XLVI/231/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr XLVI/230/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XLVI/229/2013 r. Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Uchwała Nr XLVI/228/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/227/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XLV/226/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ..... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLV/225/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLV/224/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/127/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XLV/223/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XLV/222/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XLV/221/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie odwołania radnego ze składu komisji i zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Nr XLV/220/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr XLV/219/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIV/218/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/63/2011 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XLIV/217/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. w Warszawie, ustanowionego na nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLIV/216/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr XLIV/215/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/193/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w odniesieniu do terenów niezamieszkałych

Uchwała Nr XLIV/213/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym

Uchwała Nr XLIV/212/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XLIV/211/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 wrzesnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLIV/210/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLIV/209/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XLIV/208/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XLIII/207/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bartoszyckiego

Uchwała Nr XLIII/206/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/96/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XLIII/205/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIII/204/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta za 2013 rok

Uchwała Nr XLIII/203/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XLII/202/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2012 rok

Uchwała Nr XLII/201/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2012 rok

Uchwała Nr XLII/200/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Czerwonej i Kaliningradzkiej na okres 10 lat

Uchwała Nr XLII/199/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XLII/198/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2013 roku w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie z Gmina Niedźwiedź

Uchwała Nr XLII/197/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XLII/196/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XLI/195/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XL/194/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XL/193/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XL/192/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w odniesieniu do terenów niezamieszkałych

Uchwała Nr XL/191/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Górowo Iławeckie za okres 2010-2014

Uchwała Nr XL/190/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XL/189/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XL/188/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XL/187/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XL/186/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXIX/185/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/184/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w odniesieniu do terenów niezamieszkałych

Uchwała Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIX/181/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XXXVIII/180/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/179/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXVII/178/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/133/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Górowo Iławeckie na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXXVII/177/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/176/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/175/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki na okres 10 lat

Uchwała Nr XXXVII/174/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia kandydata do powiatowej rady zatrudnienia

Uchwała Nr XXXVII/173/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXVII/172/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXVII/171/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXVII/170/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na rok 2013

Uchwała Nr XXXVII/169/2013 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/168/2013 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 11 stycznia 2013 ro w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/167/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r, w sprawie odwołania radnego ze składu komisji i zmiany Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Nr XXXV/166/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia cennika za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XXXV/165/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XXXV/164/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXXV/163/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Górowo Iławeckie, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXXV/162/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXV/161/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXV/160/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Górowo Iławeckie i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXV/159/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/158/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXV/157/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"

Uchwała Nr XXXV/155/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXXV/154/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXXIV/153/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2013

Uchwała Nr XXXIV/152/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Uchwała Nr XXXIV/151/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIV/150/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/149/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXXIII/148/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXXIII/147/2012  Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2012 w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu bartoszyckiego na lata 2011-2032" w zakresie dotyczącym Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXIII/146/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/145/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r.

Uchwała Nr XXXIII/144/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego

Uchwała Nr XXXII/142/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Uchwała Nr XXXII/141/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2012 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Górowo Iławeckie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXXII/140/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXXII/139/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Górowo Iławeckie, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXII/138/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/137/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXXI/136/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/05 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.03.2005r. 

Uchwała Nr XXX/135/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXX/134/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXX/133/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012r. roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Górowo Iławeckie na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXX/132/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała Nr XXX/131/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXIX/130 2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIX/129/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012+2025

Uchwała Nr XXVIII/128/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi.

Uchwała Nr XXVIII/1272012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

 Uchwała Nr XXVIII/126/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXVIII/125/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/124/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie,

Uchwała Nr XXVII/123/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2011 rok

Uchwała Nr XXVII/122/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2011 rok

Uchwała Nr XXVII/121/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXVII/120/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXVII/119/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXVII/118/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Górowo Iławeckie za okres 2009-2012

Uchwała Nr XXVII/117/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/116/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXVI/115/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/114/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXV/113/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/112/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXIV/111/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIV/110/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości 

Uchwała Nr XXIV/109/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rozwiązania umowy zamiany nieruchomości 

Uchwała Nr XXIV/108/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie na 2012 rok"

Uchwała Nr XXIV/107/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ..... na bezczynność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie 

Uchwała Nr XXIV/106/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi .... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXIV/105/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXIV/104/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXIV/103/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ..... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXIV/102/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ..... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXIV/101/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/100/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/99/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/98/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/97/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/96/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/95/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Nr XXIV/94/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/93/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXIII/92/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Krótkiej na okres 10 lat

Uchwała Nr XXII/90/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 dla Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXII/89/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na rok 2012

Uchwała Nr XXII/88/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXII/87/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej do Rady Nadzorczej Spółki "GOREX" z o.o.

Uchwała Nr XXII/86/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Miejskiej ze składu Rady Nadzorczej Spółki "GOREX" z o.o.

Uchwała Nr XXII/85/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ....... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXII/84/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2012 ro w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/83/2012 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/82/2012 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/81/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/80/2011 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/77/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/76/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXI/75/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Uchwała Rady Miasta Nr XX/74/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2012

Uchwała Rady Miasta Nr XX/73/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2024

Uchwała Rady Miasta Nr XIX/72/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu.

Uchwała Rady Miasta Nr XIX/71/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi...

Uchwała Rady Miasta Nr XIX/70/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...

Uchwała Rady Miasta Nr XIX/69/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała Rady Miasta Nr XIX/68/2011 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024
Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/66/2011 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/65/2011 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/64/2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/63/2011 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/62/2011 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIII/35/2011 Rady MIasta w Górowie Iławeckim z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu.

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/61/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/46/2011 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 sierpnia 2011r.

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/60/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/59/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2014

 Uchwała Rady Miasta Nr XVII/58/2011 w sprawie przyjęcie ,, Koncepcji utworzenia uzdrowiska w Górowie Iławeckim''.

 Uchwała Rady Miasta Nr XVI/57/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/279/2010 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/54/2011 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/53/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi .......... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/52/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/51/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/50/2011 w sprawie: określania szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/49/2011 w sprawie ustalenia zasad zwrotu za świadczenia udzielane z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/48/2011 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/47/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Uchwała Rady Miasta Nr XV/46/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie.

Uchwała Rady Miasta Nr XV/45/11 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XIV/44/11 w sprawie przyjęcia priorytetów w polskiej prezydencji w UE.

Uchwała Rady Miasta Nr XIV/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi ......... dotyczącej działalności Burmistrza Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr XIV/42/11 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

Uchwała Rady Miasta Nr XIV/41/11 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2010rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XIV/40/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2010rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/39/11 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek oświaty prowadzonych przez Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/38/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/37/11 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/36/11 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/35/11 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XIII/34/11 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XII/3/11 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. <...>

Uchwała Rady Miasta Nr XI/32/11 w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Uchwała Rady Miasta Nr XI/31/11 w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Uchwała Rady Miasta Nr XI/30/11 w sprawie zmian do uchwały nr XXXV/252/02 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XI/29/11 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie <...>

Uchwała Rady Miasta Nr XI/28/11 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XI/27/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na Lata 2011-2024

Uchwała Rady Miasta Nr X/26/11 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011rok.

Uchwała Rady Miasta Nr IX/25/11 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy  Miejskiej dl Rady Nadzorczej Spółki ,,GOREX''

Uchwała Rady Miasta Nr IX/24/11 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Miejskiej ze składu Rady Nadzorczej Spółki,, GOREX''

Uchwała Rady Miasta Nr IX/23/11 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Miasta Nr IX/22/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr IX/21/11 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Górowo Iławeckie na rok 2011.

Uchwała Rady Miasta Nr IX/20/11 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr IX/19/11 w sprawie zmian do uchwały Nr III/5/2010 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady MIasta

Uchwała Rady Miasta Nr IX/18/11 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr IX/17/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2030

Uchwała Rady Miasta Nr VII/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr VII/15/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta na 2011rok.

Uchwała Rady Miasta Nr VII/14/11 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2011rok.

Uchwała Rady Miasta Nr VII/13/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2026

Uchwała Rady Miasta Nr VI/12/10 w sprawie wyznaczenia kandydata do powiatowej rady zatrudnienia

Uchwała Rady Miasta Nr VI/11/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr VI/10/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr V/9/10 w sprawie powołania Skarbnika Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr V/8/10 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr IV/7/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Rady Miasta Nr IV/6/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr III/5/10 w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr III/4/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr II/3/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wice-Przewodniczących Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/236/10 w sprawie zmian do uchwały Nr XIII/80/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Olsztynie i objęcie przez Gminę udziałów w tej spółce.

Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/237/10 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/238/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/239/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/240/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/229/09 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/241/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/242/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Górowo Iławeckie na lata 2008-2015

Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/243/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu

Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/244/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/245/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/246/10 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/247/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/05 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.03.2005r.

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/248/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/249/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/250/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/251/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/252/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/253/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr L/254/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr L/255/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr L/256/10 w sprawie Miejskiego programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie na lata 2010-2013

Uchwała Rady Miasta Nr L/257/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Rady Miasta Nr L/258/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr L/259/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr L/260/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/246/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.03.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.

Uchwała Rady Miasta Nr LI/261/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LI/262/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Rady Miasta Nr LII/263/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LIII/294/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LIII/265/10 w sprawie zmian do uchwały Nr XIII/80/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.11.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (...)

Uchwała Rady Miasta Nr LIII/266/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Górowo Iławeckie na lata 2008-2015

Uchwała Rady Miasta Nr LIII/267/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Rady Miasta Nr LIV/268/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LV/269/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LV/270/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/272/02 Rady Miejskiej w Górowie Iłąweckim z dnia 26.06.2002r. (...)

Uchwała Rady Miasta Nr LV/271/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborczedla wyboru Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim.

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/272/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/273/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/274/10 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (...)

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/276/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Górowo Iławeckie na lata 2008-2015

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/277/10 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/278/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVI/280/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu

Uchwała Rady Miasta Nr LVII/281/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LVII/282/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/278/10 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09.09.2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

Uchwała Rady Miasta Nr LVII/283/10 w sprawie rozpatrzenia skargi ..... na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/284/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/285/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/286/10 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/287/10 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/288/10 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/289/10 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/291/10 w sprawie zmian do uchwały Nr XLV/231/09 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2010-2015''

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/291/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/292/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/293/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/294/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/295/10 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr LIX/296/10 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2010 rok.

 


Uchwały Rady Miasta 2009


 

Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/171/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok.

 Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/172/09 w sprawie uchwalenia uchwały Nr XII/75/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia ,,Aktywni Razem''

Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/173/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Warmiński Zakątek'' z siedzibą w Dobrym Mieście

Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/174/09 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów kumunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/175/09 w sprawie uchwalenia uchwały Nr II/10/91 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 11 czerwca 1991 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 11 w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XXX/176/09 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Górowo Iławeckie na lata 2009-2015

Uchwała Rady Miasta Nr XXX/177/09 w sprawie rozpatrzenia skargi ......... na działalność Prezesa ZGM Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/178/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/179/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/180/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/181/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Górowo Iławeckie na lata 2008-2015

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/182/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/183/09 w sprawie Miejskiego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/184/09 w sprawie Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej ,,Powrót do pracy na lata 2009-2015

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/185/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/186/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/187/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/188/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia, nagród oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/189/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/190/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/151/04 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju lokalnego Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/191/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/192/09 w sprawie reorganizacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/193/09 w sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania zmian do uchwały w sprawie ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2005-2010''

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/194/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/195/09 w sprawie rozpatrzenia skargi ....... na działalność Burmistrza MIasta Górowo Iławeckie

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/196/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Górowo Iławeckie na lata 2008-2015

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/197/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/198/09 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/199/09 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/200/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/201/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/202/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/203/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/204/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/205/09 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/206/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/207/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/202/09 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 lipca 2009r.

Uchwała Rady Miasta Nr XL/208/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/209/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/210/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/211/09 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/212/09 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/213/09 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/214/09 w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny  skupu żyta przyjmowane jako podstawa obliczania podatku rolnego

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/215/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/216/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/272/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/217/09 w sprawia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta Górowo Iławeckie na 2010rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLII/218/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/219/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/220/09 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/221/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009 rok,

Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/222/09 w sprawie zatwierdzenia projektu i zabezpieczenia środków w budżecie na realizację projektu ,,ekoklasa ekomiasto działania na rzecz rozwoju ekologii w Górowie Iławeckim'' (...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLIV/223/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Ekoklasa, ekomiasto działania na rzecz rozwoju ekologii w Górowie IOławeckim'' (...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/224/09 w sprawie zatwierdzenia projektu i zabezpieczenia środków w budżecie na realizację projektu ,,Historia to wcale nie musi być nudne'' (...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/225/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Historia to wcale nie musi być nudne!'' (...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/226/09 w sprawie zatwierdzenia projektu i zabezpieczenia środków w budżecie na relaizację projektu ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu MIasta Górowo Iławeckie''(...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/227/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,, Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie'' (...)

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/228/09 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2009r.

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/229/09 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta w Górowie Iławeckim na 2010r.

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/230/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady MIasta na 2010r.

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/231/09 w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2010-2015''

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/232/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/211/09 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/233/09 w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na rok 2010

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/234/09 w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla Miasta Górowo Iławeckie,

Uchwała Rady Miasta Nr XLV/235/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,WARMIŃSKIE ROZLEWISKA'' z siedzibą w Dobrym Mieście,

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciosek Łukasz
(2011-08-15 09:32:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-12-22 13:05:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki