Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2014

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2015

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2015-2026

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do kontroli procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie doonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Zagospodarowania centralnej części Parku Miejskiego w Górowie Iławeckim"

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:" Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 715 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta"

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zatwerdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr49/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n. "Budowa szlaku uzdrowiskowo-rekreacyjnego w ramach II etapu rozbudowy Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem przy  ulicy Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim"

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - MIrosławowi Tchórzowi

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2014

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzania Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim -Pani Jolanty Wirboł

14Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowarttości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowej dla Projektu "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania pn.: "Rozbudowa Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem przy ulicy Generała Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lokalnego koordynatora projektu pn.:"Przyjazne e- urzędy na Warmii i Mazurach"

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia KIerownikowi MOPS

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnegods. Przemocy w Rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 maja 2014 roku sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw miast Cittaslow

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zapewnienia napoi pracownikom Urzę du Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2013 rok

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2014 roku

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo Iławeckie w 2014 roku

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie dni dodatkowo wolnych od pracy w 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIA 2013

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z 26 listopada 2013 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2014

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2014 - 2025

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków na stypendia szkolne

Zarządzenie Nr 64/2013  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim oraz powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2014 rok

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gimnazjum Nr 1 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Panu Dariuszowi Hawrylcowi

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora szkoły podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Dariuszowi Hawrylcowi

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością Urzędu Miasta Górowo Iławeckie w jazdach lokalnych i podróżach służbowych

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki 12/4

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej  w Górowie Iławeckim przy ulicy Ciasnej 1/5

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Ciasnej 1/4

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012 - 2025

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Słowackiego

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n "Rozbudowa Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem przy ulicy Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów - Urzędnika Wyborczego

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim

 Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi socjalnemu MOPS w Górowie Iławeckim do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2012 rok

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2012r.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia kadry projektu realizowanego w ramach programu Litwa - Polska - Rosja

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza  Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji biura projektu realizowanego w ramach programu Litwa - Polska - Rosja

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie  ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.02.2013 w sprawie upoważnienia Elżbiety Kołodziejskiej do udziału w procedurze dokonywania oceny pracy Pani Lilianny Sapalskiej - Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Górowa Iławeckiego z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim (Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 kwietnia 2012)

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustanowienia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Słowackiego

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo Iławeckie w 2013 roku

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki 12/4

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Okrężnej 2/3

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ul. 1-go Maja 2/5

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 stycznia 2013 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 stycznia 2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2013 rok

ZARZĄDZENIA 2012

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zarządzanie lokalami komunalnymi Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie"

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w woku 2012

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2013

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 listopada 2012 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2013-2025

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 października 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r.

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 października 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz Regulaminu PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PN. ,,Lubię się uczyć'' (...)

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 października 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczestników do projektu pn. ,,Lubię się uczyć'' realizowanego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 września 2012 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012r.

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 września 2012r. w sprawie przyjęcia założeń projektu budżetu Miasta na 2013r.

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 987 900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowania deficytu budżetu miasta"

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11.09.2012r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza organizacji Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Mirosławowi Tchórzowi.

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji (...)

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans (...)

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025r.

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012r. roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim (...)

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej (...)

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego (...)

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim, Jolancie Wirboł

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca w sprawie powołania komisji do oceny drzewostanu znajdującego się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie

 Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku.

 Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości.

 Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012rok.

 Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pien9iężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro

 Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

 Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2025

Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 czerwca 2012r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert (...)

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 czerwca 2012 rok w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego w Górowie Iławeckim przy ulicy Szkolnej w ramach realizacji programu "Moje Boisko Orlik 2012"

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Górowo Iławeckie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Elżbiety Kołodziejskiej do udziału w procedurze dokonywania oceny pracy Pani Jolanty Wirboł - Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Elżbiety Kołodziejskiej do udziału w procedurze dokonywania oceny pracy Pana Mirosława Tchórza - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miejskiego epizodu na temat ,, Rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych'' w ramach ćwiczenia powiatowego pk, ,,BARTOSZYCE-2012'' na temat: ,,Przygotowanie Administracji Samorządowej do przeciwdziałania skutkom działań terrorystycznych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu''.

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim (Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21.04.2011)

Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim -Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lutego 2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2012 roku 

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo w 2012 roku

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do kontroli stołówek, wydzierżawionych przez placówki oświatowe: Gimnazjum Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.01.2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2012 rok

ZARZĄDZENIA 2011

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie 

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 grudnia 2011 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2012-2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2011 rok w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację działań pn.: "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.Budowa Szlaku Uzdrowiskowo-Rekreacyjnego w Górowie Iławeckim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego"

Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2011 rok w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z art.11 ust.8 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację działań pn.: "Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 911 500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów o pożyczek"

 Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu miasta Górowo Iławeckie na rok 2012

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.10.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.10.2011 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.10.2011 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2011 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na I półrocze roku szkolnego 2011/2012

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 października 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2011-2024

Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2011  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

 Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórz

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego w Górowie Iławeckim przy ulicy Generała Sikorskiego w ramach realizacji programu "Moje boisko Orlik 2012"

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w mieście Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na Stopień Nauczyciela Mianowanego

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 14 000 euro

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13.07.2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 46/2011Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2011 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew roku 2011

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy w Górowie Iławeckim Pani Alicji Pasternak w zakresie realizacji projektu "Powrót do pracy" oraz do podpisywania umów ramowych

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2011 przez organizaje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację działań pn.: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu "Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie"

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie obniżenia w piątym przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 75/1000 w nieruchomości zabudowanej 12-sto segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/20 o pow. 578 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr OL1Y/00012752/0 w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 50 o pow. użytkowej 16,20 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej Nr 26B

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie obniżenia w czwartym przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 30/1000 w nieruchomości zabudowanej 24-ro segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/19 o pow. 978 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Bema, dla której prowadzona jest w Wydziałe Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr OL1Y/00012753/0 w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 38 o pow. użytkowej 16,50 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwiecień 2011 rok w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO zgodnie z art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na realizację inwestycji pn.: "Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy"

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.03.2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.03.2011 rok w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2010 r.

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na chodnikach, placach, drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz konserwacji zieleni w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie w 2011 r.

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 14 000 euro

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pani Lilianny Sapalskiej

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie miejskiej w Górowie Iławeckim w 2011 r.

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia procedur przyznawania ulg podatkowych dla osób fizycznych oraz osób prawnych

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.02.2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.02.2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2011 r.

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim w roku szkolnym 2010/2011

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na II półrocze roku szkolnego 2010/2011

 Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo Iławeckie w 2011 roku

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie miejskiej w Górowie Iławeckim w 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji kontrolnej Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim do przeprowadzenia kontroli zarządczej w trybie kontroli doraźnej, w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

ZARZĄDZENIA 2010

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie i zasad jej prowadzenia

Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Lidzbarskiej Nr 26B

Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 118/1000 w nieruchomości zabudowanej 12-sto segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/20 o pow. 578 m2 polożona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach ksiąga wieczysta KW Nr 12 752, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 50A o pow. użytkowej 24,00 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia w czwartym przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 75/1000 w nieruchomości zabudowanej 12-sto segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/20 o pow. 578 m2 położona w obrębie nr 1miasta Górowo ławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 752, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 50 o pow. użytkowej 16,20 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 grudnia 2010 w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 39/1000 w nieruchomości zabudowanej 24-ro segmentowym zespolem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/19 o pow. 978 m2   położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach księga wieczysta KW Nr 12 753, w skład którego to udziału wchodzi segment garażowy nr 38 o pow. użytkowej 16,50 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 grudnia 2010 w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej udziału wynoszącego 39/1000 w nieruchomości zabudowanej 24-ro segmentowym zespołem garaży, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 59/19 o pow. 978 m2 położona w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Generała Józefa Bema, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach ksiąga wieczysta KW Nr 12 753, w skład którego to udziału wchodzi segment  garażowy nr 22 o pow. użytkowej 16,50 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarzadzenie Nr 73/10 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2011 rok

Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w mieście Górowo Iławeckie

Zarzadzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w mieście Górowo Iławeckie

 

 

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciulewicz Krystyna
(2012-03-12 12:41:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozyra Emilia
(2014-12-18 12:24:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki