Projekt Programu ochrony środowiska dla Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2015r. z perspektywą na lata 2016-2019

Projekt Programu ochrony środowiska dla Miasta Górowo Iławeckie na lata 2012-2015r. z perspektywą na lata 2016-2019

 BURMISTRZ MIASTA

GÓROWO IŁAWECKIE

 

Górowo Iławeckie 05.07.2012

OGA.602.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. ,Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. ,Nr 25, poz.150 z późn.zm.) oraz art.39, art.40, art.47 , art.57, art.58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

informuje

o sporządzeniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Górowo Iławeckie

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”

i kieruje w/w projekt do konsultacji społecznych

 

Projekt programu jest dostępny do wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ul. Plac Ratuszowy 18 pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miasta http://gorowoil-um.bip-wm.pl w zakładce ochrona środowiska.

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać uwagi i wnioski dotyczące projektu programu ochrony środowiska :

        1) w formie pisemnej lub elektronicznej na adres :

     Urząd Miasta Górowo Iławeckie

     ul. Plac Ratuszowy 18

     11-220 Górowo Iławeckie

     e-mail : umgorowo@gorowoilaweckie.pl

2) w formie ustnej do protokołu – w pok. Nr 13 Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

          Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Czas trwania konsultacji społecznych : od 06 lipca 2012r. do 27 lipca 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie.

Burmistrz Miasta  Górowo Iławeckie

Jacek Przemysław Kostka

 

Wytworzył:
Krystyna Maciulewicz
(2012-07-05)
Udostępnił:
Maciulewicz Krystyna
(2012-07-05 13:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciulewicz Krystyna
(2012-10-09 14:56:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki