Zarządzenia Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie - kadencja 2014-2018

ZARZĄDZENIA 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy.

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza Miasta, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza Miasta, w tym wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n. "Stworzenie Parku rekreacyjno - sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola miejskiego oraz publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę miejską Górowo Iławeckie oraz określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Budowa oświetlenia przy ul. Kochanowskiego, Reja i Miłosza w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza Miasta, w tym wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza Miasta, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie powołania Sp9ołecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 15/1.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Okrężnej 15/1.

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Obrońców Pokoju 11.

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie dokonanie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2018-2035.

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - Agnieszki Stanisławy Gorzyckiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie programu rządowego "Dobry start".

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego pełniącego obowiązki zastępcy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - Anny Januszczak do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie programu rządowego "Dobry start".

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Inspektora d/s świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - Olgi Milewskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie programu rządowego "Dobry start". 

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, samodzielne stanowisko ds. podatków, opłat i windykacji w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej 26/1.

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Bogusławy Goluch, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki miejskiej za I półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

 Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Remont nawierzchni jezdni ulicy Nowowiejskiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego0 robót dla zadania p.n." Remont nawierzchni jezdni ulicy 1-go Maja W Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Rewaloryzacja obszaru doliny Rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie  dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 56.2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2019 roku.pdf

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.pdf

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie.pdf

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie.pdf

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Gancarskiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Remont chodnika w ulicy Słowackiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zbycia mienia znajdującego się na ewidencji Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta  Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n." Remont nawierzchni jezdni ulicy Zwycięstwa w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Adaptacja części pomieszczeń byłej przychodni na gabinet ginekologiczny przy ul. Gen. Sikorskiego 19 w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 rok.

ZARZĄDZENIA 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.: " Budowa oświetlenia przy ulicy Kochanowskiego, Reja i Miłosza w Górowie Iławeckim ".

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p. n.: "Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w 2017 roku oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr  67/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Przemysłowej 1F.

Zarządzenie Nr  66/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p. n. "Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Chopina w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2018 - 2035.

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo iławeckie".

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót zadania p. n. "przebudowa chodników przy ul. Nowej w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Zarządzenie  Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie  Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie  Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. drogownictwa i gospodarowania zasobem gminy.

Zarządzenie  Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2017r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie  Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2017r. w sprawie powołania społecznej Komisji ds. Oceny Drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie  Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miasta i kadr w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie  Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie ( Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 kwietnia 2011r. ).

Zarządzenie  Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 14 września  2017r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2017r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta  na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót dla zadań p.n. : 1. "Przebudowa chodników przy ul. Nowej w Górowie Iławeckim". 2. "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chopina w Górowie Iławeckim ".

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł.

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej - Pana Dariusza Hawrylca.

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Jolanty Wirboł.

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Górowie Iławeckim - Dariuszowi Hawrylcowi.

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla kierownika i zastępcy kierownika USC w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr  34/2017  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Miasta Górowo Iławeckie na realizację zadań statutowych na terenie Miasta Górowo Iławeckie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi sekretariatu spraw organizacyjnych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 21017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Zarządzanie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim oraz powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy

Zarządzenie  Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Daniela Stelmacha do udziału w procedurze dokonywania oceny pracy Pana Mirosława Tchórza - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2016 rok

zał .Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017

zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania społecznej Komisji ds. Oceny Drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie ( Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 kwietnia 2011r. )

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n. "Rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 marca 20-17 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n."Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim"

Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Generała Bema 4/6

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2016 r.

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim -m Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim- Pana Mirosława Tchórza 

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15.02.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2017  roku

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo Iławeckie w 2017 roku

Zarządzenie nr 6 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" w ram,ach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.01.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola miejskiego oraz publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonych przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie oraz określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr 3.2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczeni9a a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Daniela Stelmacha do udziału w procedurze dokonywania oceny pracy Pani Jolanty Wirboł - Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 rok

ZARZĄDZENIA 2016

Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta w okulary korygujące do pracy przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2017 rok

Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie

Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2017-2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckie na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie"

Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok m2017

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2017-2035

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 października 2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 października 2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 października 2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie  Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim"

Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2016 roku dotyczącego zmiany składu Komisji Konkursowej w naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Mirosławowi Tchórzowi

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim- Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3/2

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Lipowej

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2016 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2016 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2016 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2016  w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2016-2035

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2016

Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.05.2016 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 3/2

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16.05.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. rewitalizacji Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.03.2016 w sprawie upoważnienia p.Alicji Pasternak -kierownika MOPS w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 poz.195)

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.03.2016 w sprawie upoważnienia p.Doroty Ferdycz - podinspektora do spraw świadczenia wychowawczego MOPS w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach (Dz.U.z 2016 poz. 195)

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2015 rok

Zarządzenie nr 15/2016 c.d.

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2015 r.

Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.03.2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04.03.2016 w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22.02.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola miejskiego oraz publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonych przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 .02.2016 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Górowo Iławeckie w 2016 roku

Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2016 roku

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum nr. 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim w Górowie Iławeckim- Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim- Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie na 1/2016 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIA 2015

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zarządzanie lokalami komunalnymi Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie"

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn."Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie"

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim

Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2016

Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2016-2035

Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn."Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie"

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Górowo Iławeckie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku

Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 4 wrzesnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finaswej, w tym o przbiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2015

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim - Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim - Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim - Mirosławowi Tchórzowi

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta Górowo Iławeckie do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarzadzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11.06.2015 w sprawie powołania zastępcy dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Przejęcie zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do wysokości 8.685.000 PLN

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie służebnością przesyłu

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. z możliwością zastosowania prawa opcji"

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2015 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu udzielania przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną i procedur, zgodnie z którymi świadczone będą wprowadzone usługi cz. 1

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną i procedur, zgodnie z którymi świadczone będą wprowadzone usługi cz. 2

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Górowo Iławeckie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2014 rok

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2014 rok

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim- Pana Dariusza Hawrylca

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim- Pana Mirosława Tchórza

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim- Pani Jolanty Wirboł

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór czterech terenrw środowiskowych w ramach projektu "Animator-MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w 2015 roku

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie (Zarz. Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia.21 kwietnia 2011 r.)

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim oraz powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Arkusza Organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szklony 2014/2015

ZARZĄDZENIA 2014

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Moniuszki

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2015 rok

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozyra Emilia
(2014-12-18 11:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2019-01-30 09:49:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki