Jak załatwić sprawę-WNIOSEK

Wycięcie drzew i krzewów

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie informuje, iż
w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody
(tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2016 ze zm.) nie wymaga się uzyskania zezwolenia na usunięcie m.in.:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, kreślonych w przepisach.

 

 

Jeżeli drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej a ich obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza :

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Właściciel musi dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie.

 

1. Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości

drzewo:

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

7.  Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych

oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek z załącznikami:

Wniosek - jeśli usunięcie drzew/krzewów związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx- tylko osoby fizyczne

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym.doc

zgoda właściciela.doc

(zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku gdy wniosek składa: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty)

Oswiadczenie dla SM i WM.doc

(dot. spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (zarząd informuje mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin zgłaszania uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu zgłaszania uwag).

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane -określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

2. projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu-jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

4.zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art.51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
Tel. 89 762 70 21
umgorowo@gorowoilaweckie.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów następuje
w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzonej wizji terenowej.

W przypadku złożenia zawiadomienia o wycięciu drzew jeżeli Burmistrz Miasta w ciągu 14 dni od dnia oględzin nie wniesie sprzeciwu (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej) można usunąć drzewo.

Przed upływem 14 dni jednak Burmistrz Miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu a tym samym uprawnia do usunięcia drzewa.

 

 

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących

obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1

Kodeksu cywilnego;

3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego

albo bezpieczeństwu żeglugi;

4) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

5) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze,

zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni

do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż

rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu;

7) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na

terenach zieleni;

8) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn

niezależnych od posiadacza nieruchomości;

9) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100

cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym

sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

10) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i

grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

11) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt

cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących

kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie

niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

13) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących

obronności państwa.

Uwagi:

W przypadku braku kompletnych informacji we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2015-11-09 12:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-02-03 08:51:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki