Lokalny Program Rewitalizacji

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow

 

Przedmiotem konsultacji są założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Górowo Iławeckie opinii i propozycji odnośnie aktualizacji Programu, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad nim.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie:

 1. spotkania otwartego z mieszkańcami miasta Górowo Iławeckie, w formie warsztatów, umożliwiającego omówienie i ocenę aktualizacji Programu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 26 w dniu 8 sierpnia 2016 r. w godz. od 9.00- do godz. 12.30;

 2. zbierania propozycji i opinii aktualizacji Programu na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie;

  • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim, Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z data wpływu po dniu 16 sierpnia 2016 r.,

 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami Górowa Iławeckiego).

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

                                                                                                          /-/ Jacek Przemysław Kostka

 

 

 

Aktualizacja Programu Rewitalizacji

    1) Informacja o spotkaniu.docx

 

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Górowa Iławeckiego do współtworzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Górowo Iławeckie stanowiącego część Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji (do pobrania poniżej) i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć będzie eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.

Rewitalizację należy rozumieć jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe).

Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki Projektowej (do pobrania poniżej). Nabór przedsięwzięć, które będą mogły być ujęte w aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow w zakresie miasta Górowo Iławeckie będzie trwać od  11 kwietnia 2016 r. do 26 kwietnia 2016 r. Fiszki można składać w Urzędzie Miasta Górowa Iławeckiego (Sekretariat pok. 10) lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących proponowanych przedsięwzięć prosimy o kontakt z następującymi osobami:

- Andrzej Worobiec - Sekretarz Miasta, kontakt: tel. 89 762 70 35 lub 89 762 70 20 (sekretariat), email: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

- Marta Piskorz – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, tel. 89 521 12 64, email: m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl

 

 

 

Załączniki:

1.Fiszka projektowa

2. Informacja o spotkaniu.docx

OŚRODEK KULTURY

fiszka_projektowa OK.doc

STOWARZYSZENIE JESTEŚMY RAZEM

aktywizacja osób niepełnosprawnych.docx

aktywizacja społeczna osób po 55 roku życia.docx

szkolenia i kursy zawodowe.docx

SZPITAL REHABILITACYJNY

fiszka_projektowa WSR Górowo Ił

fiszka_projektowa WSR Górowo Ił

GIMNAZJUM NR 1

fiszka_projektowa Gimnazjum.doc

STOWARZYSZENIE ŚRODKOWO-EUROPEJSKIE

fiszka_projektowa Stow. środkowoeuropejskie.docx

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Worobiec
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2016-04-08 17:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2018-06-06 14:39:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki