Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2020

Górowo Iławeckie, dnia 14 grudnia 2017 r.

OGA.602.4.2017/2018

 

  ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 17 ust. 4 ustawy 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 47, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2017r.  poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ Miasta Górowo Iławeckie

informuje

O sporządzeniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2020”

i kieruje w/w projekt do konsultacji społecznych

Projekt programu jest dostępny do wglądu w formie papierowej w Urzędzie miasta Górowo Iławeckie Plac Ratuszowy 18 pok. nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00 oraz w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miasta http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawić uwagi i wnioski dotyczące projektu programu ochrony środowiska:

1) w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Urząd Miasta Górowo Iławeckie

Plac Ratuszowy 18

11-220 Górowo Iławeckie

umgorowo@gorowoilaweckie.pl

2) w formie ustnej do protokołu- pok. nr 17 Urzędu Miasta Górowo Iławeckie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00  tel. 89 762 70 21

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Cza trwania konsultacji społecznych: od 15 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie.

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

Jacek Przemysław Kostka

POS 2017 projekt Miasto Górowo Ilaweckie

Prognoza OOS dla POS Miasto Gorowo Ilaweckie.pdf

formularz zgłoszenia uwag do POŚ 1.doc

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2017-12-15 14:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2018-02-14 14:19:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki