Uchwały RM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport z Sesji LVII Sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2023

Uchwała Nr LVII/370/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LVIII/369/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr LVIII/368/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr LVII/367/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr LVII/366/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok

Uchwała Nr LVII/365/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Raport z Sesji LVI Sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10.08.2023

Uchwała Nr LVI/364/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Uchwała Nr LVI/363/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Progonozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035.

Raport z głosowania sesja LV

Uchwała Nr LV/362/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2019 – 2025”.

Uchwała Nr LV/361/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2022 rok.

Uchwała Nr LV/360/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2022 rok

Uchwała Nr LV/359/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie za 2022 r.

Raport z głosowania sesja LIV

 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr LIII/350/2023 Rady miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zamian budżetu miasta na 2023 rok

Uchwała Nr LIII/349/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Raport z głosowania sesja LII

Uchwała Nr LII/348/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim za 2022 rok

Uchwała Nr LII/347/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2023 roku”.

Uchwała Nr LII/346/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr LII/345/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Uchwała Nr LII/344/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Raport z głosowania sesja LI

Uchwała Nr LI/343/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Uchwała Nr LI/342/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023

Uchwała Nr LI/341/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023

Uchwała Nr LI/340/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr LI/339/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Uchwała Nr LI/338/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Raport z głosowania sesja L

UCHWAŁA NR L/337/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych.

UCHWAŁA NR L/336/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

UCHWAŁA NR L/335/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

UCHWAŁA NR L/334/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023".

UCHWAŁA NR L/333/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej 17

UCHWAŁA NR L/332/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Generała Józefa Bema 7

UCHWAŁA NR L/331/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej 26

UCHWAŁA NR L/330/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy 1-go Maja 12

UCHWAŁA NR L/329/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

UCHWAŁA NR L/328/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2023 rok

UCHWAŁA NR L/327/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2023 rok

UCHWAŁA NR L/326/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

UCHWAŁA NR L/325/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

UCHWAŁA NR L/324/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2023.

UCHWAŁA NR L/323/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035

Raport z głosowania sesja XLIX

Uchwała Nr XLIX/322/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLIX/321/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIX/320/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/319/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/318/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom

Uchwała Nr XLIX/317/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XLIX/316/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Górowo Iławeckie a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Raport z głosowania sesja XLVIII

Uchwała Nr XLVIII/315/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XLVIII/314/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulic ?Fr.Szopena? na ?Chopina?

Uchwała Nr XLVIII/313/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/312/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Uchwała Nr XLVIII/311/2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego, Klubu ?Senior +'' na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Raport z głosowania sesja XLVII

Uchwała Nr XLVII/310/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ?utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy?

Uchwała Nr XLVII/309/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr XLVII/308/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Raport z głosowania sesja XLVI

Uchwała Nr XLVI/307/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach lub placówkach

Uchwała Nr XLVI/306/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVI/305/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Uchwała Nr XLVI/304/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XLVI/303/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Uchwała Nr XLVI/302/2022 z dnia 31.08.2022 r.  w sprawie przystąpienia do związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

Uchwała Nr XLV/301/2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr XLV/300/2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Raport z XLIV Sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIV/299/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIV/298/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Uchwała Nr XLIV/297/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Uchwała Nr XLIV/296/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XLIV/295/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Kaliningradzkiej i nadanie nazw rondom

Uchwała Nr XLIV/294/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2021 rok

Uchwała Nr XLIV/293/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2021 rok

Uchwała Nr XLIV/292/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie za 2021 r.
Raport z głosowania

Uchwała Nr XLIII/292/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIII/291/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej

Uchwała Nr XLIII/290/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1.03.2022 r. w sprawie remontu ul. Podleśnej

Uchwała Nr XLIII/289/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 kwietnia 2022 r. dot. wyłączania lamp oświetleniowych

Uchwała Nr XLIII/288/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030

Uchwała Nr XLIII/287/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki

Uchwała Nr XLIII/286/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki

Uchwała Nr XLIII/285/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w mieście Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Górowo Iławeckie w 2022 roku

Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Raport z głosowania- Sesja XLII

Uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Uchwała Nr XLII/279/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego, Klubu ?Senior +'' na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XLII/278/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Raport z głosowania podczas XLI sesji

Uchwała Nr XLI/277/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiej Gminie Horochiv na Ukrainie.

Uchwała Nr XLI/276/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/275/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XLI/274/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Uchwała Nr XLI/273/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XLI/272/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Uchwała Nr XLI/271/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035.

Raport z głosowania podczas XL sesji

Uchwała nr XL/270/2022 z dnia 04.03.2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarna, Gminę Miejską Górowo Iławeckie lub inne podmioty.

Uchwała nr XL/269/2022 z dnia 04.03.2022r. w sprawie zerwania współpracy z Rejonem i Miastem Bagrationowsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Raport z głosowania podczas XXXIX sesji.pdf

Uchwała nr XXXIX/268/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie udzielenia dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała nr XXXIX/267/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Górowo Iławeckie

Uchwała nr XXXIX/266/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2022 r.

Uchwała nr XXXIX/265/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Górowo Iławeckie w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.

Uchwała nr XXXIX/264/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/263/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/262/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/261/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/260/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/259/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIX/258/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała nr XXXIX/257/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/256/2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Raport z głosowania podczas XXXVIII Sesji

Uchwała Nr XXXVIII/255/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na 2022 rok" oraz "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Górowo Iławeckie na 2022 rok".

Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVIII/252/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/251/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXVIII/250/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVIII/249/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Uchwała Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2022

Uchwała Nr XXXVIII/247/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035

Raport z głosowania na XXXVII Sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała nr XXXVII.246.2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta

Uchwała nr XXXVII.245.2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących Radnym Rady miasta Górowo Iławeckie

Uchwała nr XXXVII.244.2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2026

Uchwała nr XXXVII/243/2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie uchwalenia programu ?współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Uchwała nr XXXVII/242/2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie przyjęcia ?Programu ochrony środowiska dla gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do 2030 roku?.

Uchwała nr XXXVII/241/2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej przy ul. Plac Ratuszowy 14.

Uchwała nr XXXVII/240/2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVII/239/2021 z dnia 24.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035

Raport z głosowania na XXXVI Sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała nr XXXVI/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała nr XXXVI/237/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała nr XXXVI/236/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/235/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/234/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/233/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/232/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/231/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/230/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym przy ul. Inwalidów Wojennych

Uchwała nr XXXVI/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Generała Sikorskiego

Uchwała nr XXXVI/228/2021 w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo Iławeckie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XXXVI/227/2021 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała nr XXXVI/226/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035

Uchwała nr XXXV/225/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała nr XXXV/224/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała nr XXXV/223/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2021-2026.

Uchwała nr XXXV/222/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Polnej Nr 1

Uchwała nr XXXV/221/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07.07.2021 r. w zakresie braku odpowiedzi na pismo.

Uchwała nr XXXV/220/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 03.06.2021 r. w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Kościuszki 13.

Uchwała nr XXXV/219/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała nr XXXV/218/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała nr XXXV/217/2021 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Uchwała Nr XXXIV/216/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XXXIV/215/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała Nr XXXIV/214/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XXXIV/213/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIV/212/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXIV/211/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta  Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXIV/210/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo   Iławeckie  za 2020 rok.

Uchwała Nr XXXIV/209/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania   z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIV/208/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie za 2020 r.

Raport z głosowania podczas XXXIV Sesji.pdf (raport z głosowania podczas XXXIII Sesji)

Uchwała nr XXXIII/207/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIII/206/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Raport z głosowania podczas XXXIII Sesji.pdf (raport z głosowania podczas XXXIII Sesji)

Uchwała nr XXXII/205/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Uchwała nr XXXII/204/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Uchwały nr XXXII/203/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i zwrotu części tej opłaty.

Uchwała nr XXXII/202/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała nr XXXII/201/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.

Uchwała nr XXXII/200/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXXII/199/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Uchwała nr XXXII/198/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Uchwała nr XXXII/197/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dla Województwa Warmińsko ? Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Uchwała Nr XXXI/196/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXI/195/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr XXXI/194/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXXI/193/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 02.12.2020 r. w sprawie infrastruktury dla seniorów na ul. Krasickiego

Uchwała Nr XXXI/192/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/191/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2021 roku

Uchwała Nr XXXI/190/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr XXXI/189/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/188/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035

Raport z głosowania podczas XXX Sesji

Uchwała Nr XXX/187/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r.

Uchwała Nr XXX/186/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miasta Górowo Iławeckie uchwały „w obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała Nr XXX/185/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miasta Górowo Iławeckie uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych w 2021 r.

Uchwała Nr XXX/184/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miasta Górowo Iławeckie uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych w 2021 r.

Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego.

Uchwała Nr XXX/182/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego.

Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Uchwała Nr XXIX/180/2020 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na 2021 rok” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Górowo Iławeckie na 2021 rok”

Uchwała Nr XXIX/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kajki

Uchwała Nr XXIX/178/2020 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIX/177/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035

Uchwała Nr XXVIII/176/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVIII/175/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXVIII/174/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXVIII/173/2020 w sprawie ramowego plany pracy Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVIII/172/2020 w sprawie uchwalenie budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2021

Uchwała Nr  XXVIII/171/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie ma lata 2021-2035

Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.11.2020 r.  w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.11.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/168/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035

Raport z głosowania podczas XXVI Sesji Rady Miasta

Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Raport z głosowania podczas XXV Sesji

Uchwała Nr XXV/166/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020

Uchwała Nr XXV/165/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XXV/164/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XXV/163/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/160/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz uchwały Nr XXIV/161/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XXV/162/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Raport z głosowania podczas obrad XXIV Sesji Rady miasta.pdf

Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała Nr XXIV/160/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała Nr XXIV/159/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Górowo Iławeckie, położonej w obrębie Sołtysowizna.

Uchwała Nr XXIV/158/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego.

Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja 10.

Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki.

Uchwała Nr XXIV/155/2020Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 1.

Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Warmińskiej 1.

Uchwała Nr XXIV/153/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Obrońców Pokoju 2.

Uchwała Nr XXIV/152/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Polnej 13

Uchwała Nr XXIV/151/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Wykaz głosowań - 24.06.2020 r..pdf

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo iławeckie na lata 2020-2035

Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zwiększenia przychodów miasta.

Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki

Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki

Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2019 rok.

Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2019 rok,

Uchwała Nr XXIII/138/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie za 2019 r.

raport z głosowania

Uchwała Nr XXII/137/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Uchwała Nr XXII/136/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/135/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej

Uchwała Nr XXII/134/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Uchwała Nr XXII/133/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow.

Uchwała Nr XXII/132/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 18.03.2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXI/130/2020 z dnia 18.03.2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXI/129/2020 z dnia 18.03.2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXI/128/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXI/127/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 r.

Uchwała Nr XXI/126/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXI/125/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała Nr XXI/124/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Uchwała Nr XXI/122/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035

Wyniki głosowań 29.01.2020 r.

Uchwała Nr XX121/2020 w sprawie przyjęcia ?Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na 2020 rok? oraz ?Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta.

Uchwała Nr XX120/2020 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r.

Wyniki głosowań na sesji 30.12.2019 r.

Uchwała Nr XIX/119/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XIX/118/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Okrężnej 11

Uchwała Nr XIX/117/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XIX/116/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r.

Uchwała Nr XVIII/115/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/113/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XVIII/112/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/111/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035

Wykaz imiennego głosowania na sesji w dniu 27.11.2019 r.

Uchwała Nr XVII/110/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/103/2019 z dnia 29 października 2019r.  w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/99/2019 z dnia 29 października 2019r.  w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XVII/107/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu zależnym Miejskiej Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji „Ewix” Sp. z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej 7 na lata 2020-2023.

Uchwała Nr XVII/106/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/105/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr XVII/104/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Wykaz imiennego głosowania radnych podczas XVI Sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie w dniu 29.10.2019 r

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 03.10.2019 r.

Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XVI/96/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Wykaz imiennego głosowania na XV Sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r.

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym Rady Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję w latach 2020-2023.

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom

Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki.

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16.09.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia16.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2019-2025.

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zwolnienia Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie.Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XIII.75.2019

Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/61/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja11.

Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja 9.

Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja 7

Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30.08.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/69/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr XII/68/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej.

Uchwała Nr XII/67/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr XII/66/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035

Uchwała Nr XI/65/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Mikołaja Reja 5

Uchwała Nr XI/64/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XI/63/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała Nr XI/62/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr XI/61/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko -Mazurskiego PN.41312.452.2019

Uchwała Nr X/60/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej  Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 14

Uchwała Nr X/59/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie za 2018 rok

Uchwała Nr X/58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2018 rok

Uchwała Nr X/57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie za rok 2018

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy Alei Wojska Polskiego na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Górowo Iławeckie na rok 2018

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.62.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Przemysłowej.

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania radnego Kamila Pawła Komarowskiego ze składu Komisji Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r.

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do realizacji projektu ?Przystań dla rodziny? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania osi priorytetowej 11.00.00 ?Włączenie społeczne?, działania RPWM.11.02.00 ?Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym?, z poddziałaniem 11.02.03 ?Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym?

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy 1-go Maja.

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Szkolnej

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Słowackiego

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Armii Krajowej

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia udzielone z zakresu pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2019?.

Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Górowo Iławeckie na 2019 rok? oraz ?Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Górowo Iławeckie na 2019 rok?.

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r

Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Górowo Iławeckie w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki-Warmińskiej na okres przekraczający 20 lat

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Ogrodowej na okres przekraczający 10 lat

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2019 rok

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie na 2019 rok

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przejętych przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w Górowie Iławeckim

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2019 r

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035

Uchwala Nr II/10/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwala Nr II/9/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwala Nr II/8/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwala Nr II/7/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planu, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwala Nr II/6/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwala Nr II/5/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego do spraw zmian w Statucie Miasta Górowo Iławeckie oraz Regulaminie Rady Miasta w Górowie Iławeckim.

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w Statucie Miasta Górowo Iławeckie oraz Regulaminie Rady Miasta Górowo Iławeckie

Uchwala Nr II/3/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Górowo Iławeckie.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Górowo Iławeckie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2018-11-26 14:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2024-01-05 08:48:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki