Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni: Urząd Miasta Górowo Iławeckie informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00. Tel. kontaktowy 89 762 70 21


Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.


Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 


Wymagane dokumenty:

 • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, (zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc)
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
 • kopia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
 • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. (oświadczenie zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków. doc)
   

Opłaty skarbowe:

 • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Górowo Iławeckie.

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2018 poz.1044 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.
 

Miejsce składania dokumentów:

 • Urząd Miasta Górowo Iławeckie, pokój Nr 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.300, tel. kontaktowy 89 762 70 21
   

Podstawa prawna:

 • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
 • 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2019-02-12 10:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2019-02-12 12:12:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki