Zarządzenia Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie - kadencja 2018-2023

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2023 ROK

 

Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 rok w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Fuduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Gminy Miejdkiej Górowo Iławeckie na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wrowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów służbowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością Urzędu Miasta Górowo Iławeckie w jazdach lokalnych i podróżach służbowych.

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonejprzez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2023/2024.

Zarzadzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miata na 2023 r.

Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2022 r.

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.

Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2022 r.

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa za 2022 rok

Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim " dz. nr 49 i 244 - obręd 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1

Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta Gorowo Iławeckie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarzadzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 maja 2023 r. s sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2023 przez organizaje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzeni aarkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego ośrodka kultury" dz.nr 12, 17/89, 17/134, 52/1, obręb 0003 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna 280102_1"

Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracownków samorządowych w Urzędzie Miasta Górowo Ił.

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 sierpnia 2023 roku w sprawie zaopatrzenia pacowników Urzędu Miasta w okulary korygujące do pracy przy monitorach ekranowych.

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2023 rok w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania.

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Grówo Iławeckie z dnia 07 września 2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zbadania przyczyn powstania awarii sufitu podwieszanego na konstrukcji systemowej w dniu 10.09.2023 r. w Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2023 roku w sprawie powołania komisji do odbioru tehnicznego robót dla zadania p.n."Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Górowie Iławeckim" dz. nr 103/5-obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2023 roku w sprawie powoania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Przebudowa części drogi ulicy Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim" dz. nr 93/3-obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2023 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Przebudowa części drogi ulicy Podleśnej w Górowie Iławeckim" dz. nr 1-obręb 0001, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckiena rok 2023.

Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckie dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 października 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckiez dnia 31 października 2023 roku w sprawie dni wolnych od pracy za święto przypadające w dnia dodatkowo wolne od pracy.

Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia  14 listopada 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2024 - 2035.

Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2024.

Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Gorowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Generała Józefa Bema 7 m 2.

Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Amii Krajowej 26 m 15.

Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy 1-go Maja 12 m 8.

Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2023 rou w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowgo rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 w celu finansowania lubdofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2022 ROK

 

 

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie  określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym, w tym do ustalenia prawa do dodatku osłonowego, przekazania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobrane dodatku osłonowego.

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lutego 2022 roku w spawie zmiany sposobu ustalenia i rozliczenia  z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, a uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim prowadzonego przez gminę Miejską Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji.

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:" Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen.J.Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim" dz. nr 44, 45/3, 45/29, 47, 250 obręb 0002 oraz dz. nr 59/16, 55/14 obręb 0001 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna  280102_1.

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 maja 2022 roku  w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art.275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) na dostawę pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035.

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej nr 4 w Górowie Iławeckim" dz. nr 76, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia  stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim Panu Dariuszowi Hawrylcowi.

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia  stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim Pani Jolancie Wirboł.

Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie upoważnienia Pani Olgi Milewskiej - inspektora ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów w projekcie grantowym " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2022 roku.

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:" Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim" dz. nr 49, 244 obręb 0002 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 września 2022 roku w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Jutrzenki 1.

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n.: "Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen.J. Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim" dz. nr 44,45/3, 45/29, 47, 250 - obręb 0002 oraz dz. nr 59/16 i 59/14 - obręb 0001, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:"Remont i przebudowa części istniejących pomieszczeń byłej przychodni zdrowia na utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" w Górowie Iławeckim, ul. Sikorskiego 19, nr dz. 70/1 w obrębie  nr 0002 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych  z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2022 roku w prawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji.

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 14/1A.

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji.

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2023-2035.

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta 2022 rok.

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie  OC przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Remont i przebudowa części istniejących pomieszczeń byłej przychodni zdrowia na utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" w Górowie Iławeckim, ul. Sikorskiego 19" - dz. nr 70/1 obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rok 2022 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035.

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie  na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na 2022 rok.

 

 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2021 ROK

 

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura spisowego do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzania regulaminu udzielenia przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. Netto, o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 9/2021  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie  z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 10/2021  Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 1.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, a uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim prowadzonego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie dnia wolnych od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy.

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 1.

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego dz. Nr 146/11.

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:" Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej nr 4 w Górowie Iławeckim" dz. nr 76, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 280102_1.

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zrządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2021 roku.

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:"Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckie na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego ośrodka kultury " dz. nr 12,17/89, 17/134, 52/1 obręb 0003 miasta Górowo Iławeckie, jednostka ewidencyjna 280102_1".

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 06 września 2021 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2022 rok.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2020 ROK

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniających do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rol szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie dni wolnych od pracy za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy.

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 14/3.

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kuśmierczyk, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień mianowanego.

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego Regulamin pracy dla Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 września 2020 rok w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 03 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 01 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2020 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do prowadzenia postępowań, o których mowa w art.411 ust.10 r ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania  w tych sprawach zaświadczeń.

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035.

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2021.

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego dz. Nr 146/11.

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 58/2020 Górowo Iławeckie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 rok.

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 2019 ROK

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Plac Ratuszowy 4/4.

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie służebnością przesyłu.

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Górowo Iławeckie w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach, przekazania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola miejskiego i klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót dla zadania p.n.:"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim z 2018 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 24 maja 2019 roku. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2019-2035.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 26/20119 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 roku.

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p.n."Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim".

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych.

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Dagmary Perzanowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Stelmach, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miast Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza dz.Nr 251/10.

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie obniżenia w trzecim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Czesława Miłosza dz. Nr 251/11.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki miejskiej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Przemysłowej.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 5 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzanie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 roku.

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 09 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2020 roku.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego robót dla zadania p. n. "Remont i przebudowa budynku ratusza w ramach rewitalizacji przestrzeni społecznej Starego Miasta w Górowie Iławeckim, Pl. Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, dz. nr 215, 216, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280102_1".

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zrządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu do projektu organizacji Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzanie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 11 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo Iławeckie na lata 2020-2035.

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Górowo iławeckie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2020.

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wchodzących w skład nieruchomości "mieszanych" z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 roku".

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Górowo Iławeckie na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Górowie Iławeckim.

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta w okulary korygujące do pracy przy monitorach ekranowych.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sienkiewicz Katarzyna
(2019-06-07 10:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2023-12-13 12:10:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki