Ogłoszenie otwartego naboru Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.

Ogłoszenie o naborze Partnera
 

<font ,="" serif"="" face="">Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) Gmina Miejska Górowo Iławeckie poszukuje partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektów wpisujących się w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i Partnerem/ami. 
 

Cele projektów

Cele projektów proponowane przez Potencjalnego Partnera muszą być zgodne z celami dla działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

Gmina Miejska Górowo Iławeckie, w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu w lipcu-sierpniu 2020 r.

 1. Wymagania wobec Partnera/ów: 

 1. Podmiot wyraża wolę zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Gminą w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczą projekty.

 3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 4. Podmiot posiadał oddział/biuro na terenie województwa Warmińsko –Mazurskiego.

 5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, w tym:

 6. posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, lub postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 7. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

 8. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769). art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2015 r., poz. 1212). 

 

 1. Kryteria wyboru (max 100 pkt)

Kryteria, oceniane przez Komisję ds. wyboru Partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

 1. proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidywanych do powierzenia partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji (40 pkt).

 2. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie)
  (30 pkt);

 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (30 pkt);

Kryteria obligatoryjne:

Partner Projektu:

 1. Złożenie zgłoszenia na właściwym formularzu.

 2. Złożenie zgłoszenia przez uprawniony podmiot.

 3. Zgodność przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa (działalność w zakresie edukacji).

 4. Doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczaniu w przeciągu ostatnich 5 lat co najmniej pięciu projektów edukacyjnych finansowanych z udziałem środków EFS w województwie Warmińsko - Mazurskim, w tym przynajmniej dwa w obszarze edukacji przedszkolnej lub ogólnej na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, trwających dłużej niż 9 miesięcy.

 5. Posiadany potencjał kadrowy niezbędny do realizacji projektu:

Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się poniższe wymagania:

a) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS, która na dzień składania zgłoszenia będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie projektu - minimum 2 osoby na etapie przygotowania wniosku,

b) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - minimum 2 osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane w realizację projektu.

Kryteria punktowe:

 1. Koncepcja Projektu: maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia - 40 pkt.

 2. Potencjał kadrowy Partnera projektu (zasoby ludzkie). Zasoby ludzkie obejmują pracowników zatrudnionych u Zgłaszającego na dzień składania zgłoszenia, a także specjalistów, którzy planowani są do zatrudnienia i których posiadana wiedza oraz doświadczenie w znaczący sposób może przyczynić się do osiągnięcia celów partnerstwa i należytej realizacji projektu – maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia: 30 pkt.

2 osób – 0 pkt.

6- 10 osób – 10 pkt.

11- 15 osób – 20 pkt.

16- 20 osób – 30 pkt.

 1. Potencjał merytoryczny Partnera pozwalający na realizację wysokiej jakości projektu, oceniany na podstawie dotychczas zrealizowanych projektach edukacyjnych EFS na terenie województwa Warmińsko –Mazurskiego – maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia: 30.

6 -8 projektów – 0 pkt.

9 - 11 – 10 pkt.

12 - 14 – 20 pkt.

15i więcej – 30 pkt.

 1. Zasady zgłaszania ofert

  Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera/ów.

  Termin składania ofert wynosi 21 dni od daty opublikowania – 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020”.

 2. Oferty należy składać:

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie (sekretariat Urzędu pokój nr 12)

w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz 7:00 do 15:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30, lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby w/w Urzędu. 

Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 

 1. Procedura wyboru Partnera

Procedurę wyboru Partnera/ów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru Partnera, składająca się z pracowników Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie. 

Komisja ds. wyboru Partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnera.

Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.

Gmina w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru Partnera którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego Partnera/ów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby . Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres siedziby Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera. 

Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

V. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Ogłaszający zastrzega sobie:

Prawo wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym Partnerem

Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pliki do pobrania:

Formularz oferty 

Karta oceny

Wytworzył:
Daniel Stelmach
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2019-11-28 11:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sienkiewicz Katarzyna
(2019-12-24 08:44:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki