Na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie został zobowiązany do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Górowo Iławeckie.

Art. 5 ust. 5a „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:
1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami
określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób
udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę,
o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli,
określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie
kontrolowanym.”

Kontrolowane będą również kompostowniki przydomowe, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Miasta Górowo Iławeckie kontrolne będą przeprowadzane zgodnie z planem kontroli, przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, którzy będą żądać od właścicieli kontrolowanych nieruchomości:

umowy zawartej z przedsiębiorcą,

– dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.


PLANY KONTROLI:

Plan kontroli- nieczystości ciekłe

Plan kontroli-kompostowniki

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-02-06 12:02:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2023-02-06 12:03:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki