Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do 2030 roku"

Uzasadnienie odstąpienia

Opinia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Odstąpienie Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do 2030 roku

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne na stronie BIP Gminy http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/ .

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 29 października 2021.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: katarzyna.luczkowska@gorowoilaweckie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miasta Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Górowa Iławeckiego.

Projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do 2030 roku

 

Obwieszczenie- przystąpienie do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie do 2030 roku"

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2021-09-14 11:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2021-10-01 13:58:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki