Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

• Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

• Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. 

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

 

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczkowska Katarzyna
(2022-01-12 09:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczkowska Katarzyna
(2022-01-12 09:22:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki