Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu:

 

Program współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok

 

Cel konsultacji:

poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Górowo Iławeckie w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

 

Przedmiot konsultacji:

projekt: „Program współpracy Miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje odbywają się w okresie od 3 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r.

 

Forma konsultacji:

Formularz konsultacji, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/, oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie.

 

Wypełniony formularz można przekazać:

1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Górowo Iławeckie                        
             - ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie

2. Osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta Górowo Iławeckie                                    
   - ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie, pok. nr 12

3. Drogą elektroniczną na adres: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

 Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 24 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

 

Podstawa prawna: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

Górowo Iławeckie, dnia 3 listopada 2022 r.

                                                       Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

                                                         /-/ Jacek Przemysław Kostka

 

Wytworzył:
Daniel Stelmach
Udostępnił:
Stelmach Daniel
(2022-11-03 12:01:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Stelmach Daniel
(2022-11-03 12:06:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki