Akty prawne - Finanse i Budżet

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz.351)
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz.869)
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz.1053 ze zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.poz. 1177)
  6. Ustawa z dnia13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.1530 ze zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.z 2015 roku poz. 1542 ze zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.z 2018 r. poz. 109 ze zm.)
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz.U z 2014 r. poz.1773)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciosek Łukasz
(2011-08-11 17:40:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciulewicz Krystyna
(2019-06-26 12:46:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki